Forsiden      Trojas ruiner     CV      Science Fiction       Noveller      Video  

 

Kaare Kristensen’s CV

 

 

 

Uddannelse

1995 - 97

Uddannelse i systemisk metode: psykoterapi, behandling, rådgivning &                             

supervision (for psykologer og læger). Påbegyndt august 1995 (ialt 480 timer  over 3 år) på DISPUK

1992

Gensidig Terapi-uddannelse: grund- og udvidet kursus. (ialt 120 timer).

1992

Terapeutisk Massageuddannelse, RISK, påbegyndt nov. 92, afsluttes juli 93                     (ialt 120 timer).

1991 - 92

Dybdeterapeutisk uddannelse  (ialt 240 timer).

1981 - 83

Civilingeniørstuderende ved Danmarks Tekniske Højskole med speciale i   

datateknik (svagstrøms-området).

1977

Seminariepædagogikum bestået

1974

Cand. psych. ved Københavns Universitet

1964

Matematisk studentereksamen

1961                    

Realeksamen

 

 

 

 

 

 

 

Erhverv

2000 - 02

Internet webdesign: Internet Support

2000

Klinisk psykolog, Esbjerg Kommune, Familieværkstedet, 3 mdr. vikariat

1996 - 97

Klinisk psykolog, Odense kommune, Børn og Unge.

1995 - 96

Psykologilærer i HF-regi, Tønder (4 timer ugenligt)

1995

Klinisk psykolog, Børn og Unge, Tarup Områdekontor, Odense, vikariat

1995

Klinisk psykolog, PPR Vestdistriktet (Tønder), ½ års vikariat

1993 - 2002

Selvstændig EDB-konsulent-firma, Internet Support.

1991

Støttepsykolog, "hjemme-hos'er", i Esbjerg Kommune. 9 måneders vikariat,

afsluttet 31.12.91. Supervision Kurt Palsvig.

1983 -90

Selvstændig EDB-virksomhed, Dansk Data Support A/S, med 7 ansatte,

årlig omsætning på 7 millioner, eksport til 15 lande.

1981 - 83

Seminarieadjunkt ved Tønder statsseminarium medundervisning i fagene   

psykologi, undervisningslære og pædago­gisk speciale C (d.v.s. alle former

for afvigerproble­matik og deres behandling).

1979 - 81

Seminarieadjunkt ved Grønlands Seminarium efter bevilget orlov fra Tønder Statsseminarium. Under­visningsfag: psykologi, pædagogisk speciale B (d.v.s. . alle former for afvigerproble­matik og deres behandling).   

1975 - 79

Seminarieadjunkt ved Tønder statsseminarium med undervisning i fagene

pykologi, undervisningslære og pædago­gisk speciale C (d.v.s. alle former for afvigerproble­matik og deres behandling).

1975 - 77

Formand for psykologilærerforeningen.

1974

Timelærer ved Danmarks Lærerhøjskole (Kbh.) i didaktik og metodik.

1970 - 1975

Psykologilærer i H.F. og F.O.F.

1968 – 1973

Lastvogn-chauffør i sommerferierne og når det var økonomisk påtrængende

1967

Counselor i U.S.A. i 2 måender for børn i Harlem og Bronx, New York.

1965 - 70

Løs vikar i folkeskolen – til supplering af SU (Statens Uddannelsesstøtte)

1965

Praktikant som filminstruktør hos Bagger Film Studio, ½ år

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Interesser – i prioriteret rækkefølge

 

Menneskehedens fremtid (jeg skriver på en science fiction desangående)

 

filosofi / livsanskuelse

 

EDB & internet

  Litteratur (jeg skriver noveller m.m.)

 

Film

 

Online Strategispil

 

Politik

 

foto

 

musik

 

sport: motionsløb og badminton

 

Selskabsliv

 

skak

 

Natur

 

Rejse-aktivitet

 

Uddybning af curriculum vitæ.

Jeg har altid haft lethed og glæde ved at omgås børn. Som ældste i en børnerig familie - og med ansvar, fordi min mor var alvorligt syg, - lærte jeg som 12 årig at "køre" en familie. I sin studietid tjente jeg penge ved at arbejde med børn: 5 år som "cykelvikar" på alle Københavns kommuneskoler og i ferierne arbejdede jeg i forskellige sommer­lejre, bl.a. 3 måneder i U.S.A. for børn fra Harlem i New York.

I psykologistudiet var det helt selvfølgeligt for mig at vælge klinisk psykologi som speciale, og jeg kom i praktik på Rigs­hospi­talets voksenpsykiatri­ske afdeling (med Alice Theilgård som chefpsykolog). Men jeg blev meget frustreret over datidens menneskekol­de testpsykolo­gi, som den blev praktiseret på Rigs­hospita­let (det må vel svare til de frustrationer som en veterinærstu­derende oplever første gang som kødkontrollant på et slagteri).

Jeg besluttede mig derfor til i stedet at arbejde indenfor pædagogisk psykologi.

I slutningen af min studietid var jeg meget aktiv som psykolo­gilærer indenfor H.F. og som formand for psykologilærerfore­ningen var jeg med til at presse en psykologilæreruddannelse igennem på R.U.C. og A.U.C. for at imødekomme gymnasiernes behov for stabil lærerkraft.

 

Sideløbende hermed underviste jeg på Danmarks Lærerhøjskole i Køben­havn, hvorefter jeg i 1975 blev fastansat som seminarie­adjunkt på Tønder seminarium indtil 1983, afbrudt af 2 år på Grønland, hvor jeg underviste på Grønlands Semi­narium. Mine fag var psykologi og Speciale C (d.v.s. alle former for afviger­proble­matik i samfund, hjem og skole og den dertilsvarende behand­ling/undervisning). Jeg var glad for at undervise og god til jobbet, men kørte efterhånden træt. Udsigten til at skulle undervise på et seminarium i resten af mit liv gjorde mig panisk, og på Grønland fandt jeg så en udvej, EDB. Jeg startede civilingeniørstudiet på Danmarks Tekniske Højskole som fjern­studerende, samtidigt med at jeg varetog en fuld seminariestil­ling på Tønder Seminarium, og efter 2 år startede jeg min egen EDB-virksomhed i 1983. Det gik over al forventning. Jeg nåede hurtigt op på at beskæftige 7 personer samt eksportere et selvudviklet produkt, TURBO BACKUP, til 15 lande. Men for 12 år siden solgte jeg virksomheden. Selvom jeg lærte utroligt meget i disse 7 år, så havde penge og teknik efterhånden mistet al sin tiltrækning på mig. Jeg ville have med mennesker at gøre og på tæt hold. I min meget sparsomme fritid tilbød jeg gratis psykologhjælp, og på den måde blev jeg opmærksom på selvhjælps­arbejdet udgående fra Lisbeth Bonde Petersen, Sdr. Bjert og startede selv en styringsgruppe i 1989. Gennem selvfinansierede annoncer og tryksager samlede vi grupper, hvor ensomhedspro­blematikken var den centrale. Dette arbejde har været noget af det mest livgivende, jeg har været med til, såvel for mig selv som for de øvrige deltagere.

 

Tiderne havde ændret sig for kliniske psykologer siden mine negative oplevelser som testpsykolog på Rigshospitalets voksenpsykiatriske afdeling i 1968. Samtale og kontakt var nu ikke kun mulig, men det vigtigste ’redskab’ for den kliniske psykolog. Dette passede jo som ’hånd i handske’ i min øjeblikkelige situation.

I marts 91 startede jeg i et 9 mdr. vikariat som støttepsykolog i Esbjerg Kommune ( Inger Frank, tlf.75 45 22 00). Jeg havde ca. 10 familier, hvor hovedproblematikken var at rådgive for­ælderen, så barnet - på trods af store vanskeligheder -  kunne forblive i hjemmet. Jeg var glad for arbejdet og ked af, at jeg ikke kunne fortsætte. Jeg havde supervision med Kurt Palsvig én gang om måneden.

I sept. 92 afsluttede jeg på en 1½ årigt uddannelses­forløb på Dybdeterapeutisk Institut ved Ebeltoft (240 timer) under ledelse af Estrid Norby. Endvidere har jeg gennemført et 120 timers kursus i "Gensidig Terapi" i perioden okt.91 til febr. 92. Endelig startede jeg her i november 92 en 9 mdr. terapeu­tisk massageuddannelse (120 timer).

Fra afviklingen af min virksomhed sad jeg tilbage med en vis gæld, som jeg kun så en mulighed for at afvikle ved igen at blive selvstændig. Derfor så jeg mig nødsaget til at starte som selvstændig, og dannede i 1993, MULTIMEDIA SUPPORT, et EDB-konsulent firma med speciale indenfor det nye område: multimedia. Det gik  imidlertid meget dårligt, hvorfor jeg valgte ikke at fortsætte, men i stedet arbejde med mennesker.

Medio 1995 havde jeg et mindre vikariat som klinisk psykolog i Odense Kommune, leder Hans Kvolsgård. Der var primært tale om skolepsykologisk arbejde, dog integreret med socialforvaltningens øvrige personale. Aldersspektret udstrækte sig fra 0 til 18 årige børn.

Kort efter fik jeg et vikariat på Tønder PPR, et meget fint oplæringssted med godt indarbejdede rutiner (Martin Olander, ld. skolepsykolog). Vikariatet blev forlænget.

Imidlertid havde man været så tilfreds med min indsats i Odense Kommune, at jeg blev tilbudt en fast stilling som klinisk psykolog med ledelsesansvar. Der var tale om et såkaldt områdekontor for børn & unge, der udelukkende skulle tage sig af bosniske flygtninge. Man arbejdede integreret d.v.s. psykologer, socialrådgivere, tale- & høre pædagog, støttepædag og sundhedsplejeske var – hvis påkrævet – alle med i arbejdet med den enkelte klient. Der var tale om et nystartet eksperimentel afdeling, der skulle indsamle erfaringer og nedlægges efter et år. Men efter 8 måneder blev den nedlagt. Jeg var klart underkvalificeret til opgaven, hvilket jeg måske burde have set, inden jeg overhovedet påtog mig opgaven. Jeg var således alt for uvidende om: 1) de øvrige faggrupper, som jeg skulle lede ( socialrådgiver, støttepædagog, tale-høre pædagog, sundhedsplejeske), 2) en distriktschefs administrative opgaver 3) administrationen specifikt i Odense Kommune, men også offentlig administration i almindelighed, 4) flygtningeproblematikken 5) Nyudvikling af en organisation.

 

Den selverkendelse til trods oplevede jeg det som et nederlag. Jeg havde meget tungt ved at søge nye stillinger indenfor psykologien. Derfor valgte jeg at vende tilbage til ’den kære EDB’. Internet var nu blevet ’in’ og jeg nedsatte mig som konsulent for alt vedr. hjemmesider: webdesign og salg af domænenavne og webhoteller.

 

Selvom det er sjovt at være med i denne udvikling, så kan det i længden ikke måle sig med den tilfredsstillelse det giver, at arbejde med mennesker. Jeg har ’fordøjet’ oplevelsen fra Odense og har nu rigeligt af overskud til det psykologiske arbejde.

Således fik jeg i marts 2000 et vikariat på Esbjerg Familieværksted, som ophørte pr. 1. juli 2000.

 

Herefter fortsatte jeg med webdesign og domænehosting.

 

Videreuddannelse & autorisation

Inspireret af den supervision jeg modtog af Kurt Palsvig (se ovenfor) udfra systemisk teori startede jeg i 1995 en 3-årig uddannelse på DISPUK i Systemisk Metode: Psykoterapi, behandling, rådgivning & supervision (for psykologer og læger) - ialt 480 timer. Et særkende ved systemisk metode er, at supervision er integreret som en fast element i selve terapien. Dette tiltaler mig, da jeg mener, at supervision er den vigtigste metode til fortsat at skærpe professionaliteten i et behandlerteam.

Jeg gennemførte to år, men havde ikke råd til det 3. år (kostede 40.000 kr. årligt incl. rejse og ophold).

 

Jeg har p.t. gennemført min autorisation som klinisk psykolog m.h.t. praksis (2 år) og  95 % m.h.t. supervision (mangler 11 timer individuel supervision).